Χλωρή Λίπανση

Ως χλωρή λίπανση (green manuring) εννοείται η ενσωμάτωση στο έδαφος της βιομάζας οποιουδήποτε φυτικού είδους που καλλιεργήθηκε γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Με τον τρόπο αυτό αποσκοπείται ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική ουσία και τα ανόργανα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στη φυτομάζα.

Η χλωρή λίπανση είναι μια πρακτική που εφαρμοζόταν από την αρχαιότητα. Εκτός από τον κύριο στόχο, ο οποίος είναι η αύξηση της οργανικής ουσίας και της περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, με τη χλωρά λίπανση επιτυγχάνονται επιπλέον:

  1. Βελτίωση της εδαφικής δομής μέσου του εμπλουτισμού σε οργανική ουσία.
  2. Περιορισμός της έκπλυσης θρεπτικών στοιχείων (κυρίως αζώτου) από το έδαφος, αφού η καλλιέργεια δεσμεύει τα στοιχεία αυτά.
  3. Μείωση των κινδύνων εδαφικής διάβρωσης λόγω της εδαφοκάλυψης που παρέχει η καλλιέργεια.
  4. Μείωση του πληθυσμού των ζιζανίων λόγω σκίασης και ανταγωνισμού.

Εμείς στους Οίνοι Σγουρίδη με σεβασμό προς το περιβάλλον κάνουμε μόνο Χλωρολίπανση.

Share this:

0